చదివే అమృతం – ఎపిసోడ్ 1


అచ్చు అమృతం -1గో గృహప్రవేశం ఆ రోజెందుకో భళ్ళున తెల్లవారలేదు.... అది స్పెషల్ రోజైనా నింపాదిగా,నిశబ్ధంగానే మెల్ల వారింది. అలా జరిగినట్టు పక్కమీద గురక పెడుతున్న అంజికి గానీ, తన పక్కన బల్ల పైన పొర్లుతున్న గడియారానికి గానీ తెలియదు. అంజి పూర్తి పేరు ఆముదాల ఆంజనేయప్రసాద్. గడియారం పూర్తి పేరు అలారాల గడియారం. అంజి ప్రక్కన పడుకున్న శాంతమూర్తి అంజి నొక దెబ్బవేసింది, "ఏమండీ " అన్న బీట్ తొ. అంజి నిదట్లోనే "ఊ" కొట్టాడు. ఆమె … Continue reading చదివే అమృతం – ఎపిసోడ్ 1