మనమంతా, ఎందుకు?


ఒక పువ్వు రాలుతుంది. ఒక పదేళ్ళ పాప చెయ్యిచాచి ఆనందంగా ఆ పువ్వును పట్టుకుంటుంది. ఇది మనమంతా సినిమా లో మొట్టమఒదటి దృశ్యం. మహిత అన్న ఆ పాప, ముందుముందు ఒక నాలుగేళ్ళ బాబు జీవితం రాలిపోతుంటే పట్టుకుంటానికి విశ్వప్రయత్నం చేస్తుంది. మోహన్ లాల్ చేసిన సాయిరామ్ పాత్ర పంక్చరైన మోటర్ సైకిల్ తోస్తూ పరిచయమౌతుంది. ఆ పేచీలేసే అతను ఇక్కడ పంక్చర్ల మధ్యన ట్యూబు వెతకాలంటాడు. సాయిరామ్ వ్యక్తిత్వం కూడా అంతే; చిల్లు లేని సాఫీ … Continue reading మనమంతా, ఎందుకు?

Baahubali


The Beginning. Of a new era in Telugu cinema. Liking a film is -- not entirely, but mostly -- subjective. One cannot always objectively prove what’s right or wrong. Even the biggest blockbuster in Indian film history will have its share of dissonant views. As for my view, I loved it. Immensely. Quite some people … Continue reading Baahubali

Cinema and Hyderabad: From the 60’s to the present


“The End”. For Telugu films the end freeze was “Subham”. Which signified anything but ‘Finis’; more an auspicious beginning. Probably why Hyderabad’s love affair with films never ends. The silver screen often had a black screen facing it; the zanana section. Even the most conservative had to visit the cinemas. Theatres were named ‘Picture House’ … Continue reading Cinema and Hyderabad: From the 60’s to the present