అమృతం ద్వితీయం పాట


KalSiyaGang

ఫిబ్రవరి 2001 లో మొదలైంది, అమృతం పాట కాగితం మీద పెట్టే పని. ఎన్ని సార్లు ఎన్ని ఆలోచనలు, అమరికలు రాసి-కొట్టేసి-రాసిందో సీతారామ శాస్త్రి కలం. అరేబిఅయా బావి లో చమురు లాగ ఆ కలం లో సిరా బోలుడంత, కాని సంతృప్తి ఎడారి లో నీటి బొట్టంత. ఎలాగైతే, అక్టోబర్ చివర్లో ఆ కర్కస కలానికి కనికరం, తృప్తి కలిగాయి. కాని చదవటానికి నేను ఊళ్ళో లేను. సీతారామ శాస్త్రి కి ఉత్సాహం ఆగలేదు. హిమాచల్ లో వున్న నాకు ఫోన్ చేసి పొగలు కక్కే పాట వినిపించాడు.

పంతొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత, నేను ఊళ్ళోనే వున్నా, నాకు మళ్ళీ ఫోన్ చేసాడు. మార్చ్ 16 అర్ధరాత్రి, అదే ఉత్సాహం తో. అమృతం ద్వితీయం పాట పాడి వినిపించాడు.
మంచి పాటలు చేవిలోకే కాదు, గుండెలోకి వెళ్తాయి. సీతారాముడి పాట డైరెక్ట్ గా శంఖం లోకి పారుతుంది.

Posted in o

2 thoughts on “అమృతం ద్వితీయం పాట

  1. Very good song.ప్రాస (rhyme), సాహిత్యం (literature)   à°¸à°‚గీతం (music) graphics, color scheme…..all are excellent. And the song is catchy and hummable.Maintaining the original tune is a plus point.Looking forward toGangadhar Panday9618082288

  2. Namaste Sir! Our love towards #Amrutam and the team made us do this video… All the best to #AmrutamDvitheeyam… My son Medhansh.Vaddadi played keyboard cover and sung the title track. He is 9 yrs old loves Amrutham and completed watching all web episodes. And now eagerly waiting for the 4th episode in Zee5. Amrutam’s title tune is one of his favorites… Years n years we had played I hope you all like the efforts put by the kids… We all feel very happy if all the team watches our small tribute to the team as we dedicated this video to Gundu Hanumanth Rao Garu (#Anji uncle for my son). Thank you so much Sir.

    Youtube link to the video.

    Regards

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s